Om tjenesten
Kort beskrivelse Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å bidra til at alle med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig.
Målgruppe
Alle med lav inntekt. Unntaket er studenter uten barn og militære.
Kriterier/vilkår For å få bostøtte må den som søker være bosatt i boligen den 1. den måneden søknaden gjelder for ( situasjonsdatoen). Boligen skal være helårsbolig med egen inngang, bad/toalett og kjøkkenfunksjon. Se Husbankens veiledning.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknad om bostøtte gjøres elektronisk med søknadsfrist den 25. i hver måned.


Saksbehandlingstid Ca. 4 uker. En eventuell skriftlig klage kan gjøres etter at vedtak foreligger.
Klagemulighet Fristen for å klage er 3 uker fra den dagen vedtaket ble fattet. Klagen må være skriftlig og dokumentasjon må vedlegges. Klagen må angi terminen den gjelder og inneholde de opplysninger som er av betydning for saken.

Alle klager behandles av Husbankens bostøttekontor i Oslo. Behandlingstiden er 2-6 måneder.

I tillegg til klagen, vær oppmerksom på at ny søknad må sendes Informasjonssenteret dersom det er avslag på bostøtte. Husk navn, adresse, fødselsnummer og bostedskommune.

Annen informasjon

Generelle krav

  • Alle som bor i boligen må være folkeregistrert innen den 1. den måneden søknaden gjelder (situasjonsdato).
  • Søkeren må ha fylt 18 år (unntak derson søkeren har egne barn).

Krav til boligen

  • Godkjent helårsbolig.
  • Selvstendig bolig med egen inngang.
  • Bad/toalett.
  • Kjøkkenfunksjon.

Andre spesielle vilkår: Se Husbankens internettsider www.husbanken.no eller egen brosjyre om bostøtte. Denne kan du få ved henvendelse til Informasjonssenteret på telefon 62 56 20 00, adr. rådhuset, Storgt. 45. Stange.

Bostøttebeløpet utbetales

Ca. den 20. hver måned

Situasjonsdatoen

Er den 1. i hver måned

Alle endringer må ha skjedd innen den 1. i måneden (situasjonsdatoen) hvis de skal ha betydning for søknaden.

Merk deg at ved flytting må alle i husstanden være bosatt og registert i Folkeregisteret senest den 1. i måneden (situasjonsdatoen).

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , telefon 62 56 20 00
Adr. rådhuset, Storgata 45, 2335 Stange
Ansvarlig enhet
Servicekontoret
Besøksadresse Storgata 45
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Liv Stuan
Dato oppdatert 2017-03-07