1.                  Definisjon

a.         Barn og unges kommunestyre (BUK) består av 30 representanter, to fra hver skole i Stange, se pkt.3a

b.         Barnerådet består av de 18 BUK-representantene fra barneskolene. Ungdomsrådet består av de 12 BUK-representantene fra ungdomsskolene og de videregående skolene

 

2.         Formål og myndighetsområde

a.         Barn og unges kommunestyre, Barnerådet og Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommune-styret og andre folkevalgte utvalg i Stange. 

b.         Barn og unges kommunestyre, Barnerådet og Ungdomsrådet kan uttale seg på vegne av barn og ungdom i kommunen.

c.         Barn og unges kommunestyre, Barnerådet og Ungdomsrådet skal være faste høringsinstanser i saker som gjelder barn og ungdom i kommunen.

d.         Leder i BUK har tale- og forslagsrett i kommunestyret.

 

3.         Valg

 Fordeling

Ant. repr. fra hver

Sum  repr.

Barneskolene

2

18

Ungdomsskolene

2

6

Steinerskolen

2

2

Jønsberg og Stange videreg.

 

2

 

4

Til sammen

 

30

b.         Barneskolene skal velge en representant fra 6. og en fra 7. klasse, Ungdomskolene, Steinerskolen og de videregående skolene skal velge to representanter fra ulike klassetrinn, bosatt i Stange kommune. Alle skoler velger en vararepresentant.

c.         Minst en av representantene fra hver skole må være med i elevrådet. Elevrådet ved den enkelte skole fastsetter nærmere regler for valg til BUK.

d.         Representantene i BUK blir valgt for

2 år om gangen. Det er ingen begrensning på antall perioder en representant kan være med i BUK. Ved bytte av skole er disse representantene på valg.

e.         BUK velger leder og nestleder. Leder i BUK er også leder i Ungdomsrådet. Barnerådet velger egen møteleder.

f.          BUK velger også tre til som sammen med leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget (AU). AU velges blant repr. i BUK.  Valg av AU skjer på det første BUK-møtet i skoleåret. AU har ansvar for oppfølging av saker mellom møtene.

 

4.         Møtene

a.         Barn og ungeskommunestyre (alle 30 repr.) har mist to møter i året. Barnerådet ( 18 repr.) har to møter i året. Ungdomsrådet (12 repr.) har møter etter behov, inntil et møte pr. måned.

b.         BUK ( 30 repr.) vedtar fordeling av tildelte budsjettmidler. Beløpet til disponering bestemmes av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandling.

c.         Saker til BUK forberedes av sekretær og møtene ledes av leder.

d.         BUK, Barnerådet og Ungdomsrådet kan invitere ordfører, rådmann og andre etter behov.

e.         Saker som skal behandles i BUK skal drøftes i elevråd på forhånd.

 

 

 

5.         Vedtektsendringer

a.       Forslag til endringer av vedtekter skal godkjennes i Barn og unges kommunestyre før de oversendes Kommunestyret for endelig avgjørelse. Alle skoleelever i Stange kommune kan komme med forslag til endringer.