Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag.


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for
kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.


Vedtatt plan og bestemmelser finner du her: