Siden 1995 har allmenningene leid ut koier og sammen med leietakerne restaurert og tatt vare på over 150 koier! Koiene er i hovedsak tatt vare på slik de var med en enkel standard. Gjennom denne æringsutviklingen er koier som var husvære for skogsarbeiderne i tidligere tiders skogsbruk tatt vare på, og gjennom det, historien om skogbrukets betydning i Stanges østre og søndre grender. Mange familier har på denne måten fått mulighet til å leie fritidsboliger i allmenningene og øke bruken av skogsområdene i våre to allmenninger til jakt, fiske og turgåing. Noen koier står også åpne for bruk av de som ferdes i skogen. I tillegg har arbeidet med restaurering hevet kompetansen til de ansatte innen blant annet lafting, noe som også kan være nyttig i framtidig kulturvern ellers i kommunen.

En av de åpne koiene er Busvoldvadkoia (bildet) i Romedal almenning.

Les mer om kulturvernprisen her.....