Utredningsplikten av konsekvensene ved utbygging anses å være oppfylt gjennom dokumentene Planbeskrivelse og Analyse.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtatt plan, bestemmelser og plandokumenter i PDF:

 

Publisert 18. april 2013