I løpet av snaue 2 uker var mange åpne og lukkede møter avholdt. Etter stor aktivitet på Tangen Brenneri med  faglige innspill, gruppediskusjoner, vurdering av innspill og synliggjøring av uløste oppgaver og uavklarte situasjoner,  kunne over 70 møtedeltakere gi sin tilslutning til plankartet som var utarbeidet av Norconsult.

Under åpningsmøtet av plansmia på Tangen torsdag 4.4, gav sivilarkitekt Kai Slagsvold Hekne fra Norconsult, plansmiedeltakerne mye å tenke på og bidro til å la drømmene om framtidens Tangen få ny næring. Han tok utgangspunkt i tre temaer: drivkreftene for utvikling, hva har Tangen å by på og hva gjør vi med det? – og byggeskikk. Han bidro til å rette oppmerksomhet mot Tangens særpreg, hvordan vi tar vare på det og utvikler det med god kvalitet. Dette satte en standard for mange av forslagene som etter hvert kom.

Så flyttet plansmia inn på Tangen Brenneri. Tirsdag 9. april ble det avholdt en rekke møter med enkeltpersoner og grupper som på forhånd hadde avtalt møtetid for å komme med sine innspill og forslag. Dette gjaldt blant annet næringsdrivende, grunneierlaget og flere arbeidsgrupper som var satt ned på møter tidligere i vinter. Samme kveld var det åpent møte for alle interesserte - som talte ca 35personer. Først ble de frammøtte utfordret til i grupper  å fortelle  sin historie om Tangen anno 2033, før de i tilfeldig sammensatte grupper jobbet fram kart med arealbruk til ulike formål. Når dette ble presentert i plenum var det forbløffende stor likehet mellom forslagene! Det var et godt utgangspunkt for videre arbeid. Onsdag var i hovedsak satt av til produksjon av planer med utgangspunkt i innspillene. Torsdag ble disse forslagene diskutert med ulike offentlige myndigheter, før de ble forelagt plansmiedeltakerne på nytt åpent møte med over 50 deltagere. Hovedtrekkene var det enighet om, men her var det også tydelig at det er noen motstridende interesser og ulik vektlegging. Noe av dette ble bearbeidet på møtet, andre ting ble notert som områder og temaer for videre bearbeiding. På dette møtet kom også ordfører og leder i planutvalget for å presentere illustrasjoner av en framtidsvisjon for utvikling på Tangen.  Også planutvalget var med på gruppediskusjoner og hørte innspill og oppfordringer fra plansmiedeltagerne.

Etter ytterligere bearbeiding ble altså det endelige plankartet lagt fram for avslutningsmøtet. Her ble det også vist illustrasjoner av sånn som det kanskje blir på Tangen. Disse ble møtt med stor entusiasme og drømmende blikk og den første boligkjøper meldte sin interesse på stedet!

HOVEDTREKKENE I PLANEN

Hovedtrekkene i planen kan kort oppsummeres med at de fine sørvestvendte skråningene fra Vikslia, nedenfor Gjellberget og videre østover foreslås til boliger. På den måten bevares det store sammenhengende Viksjordet med Måsåbekken og det karakteristiske landskapsrommet det representerer. Videre er området på begge sider av Viksvika i forslaget avsatt til sentrum for aktiviteter: idrett, kultur og friluftsliv. Forhold mellom dette formålet og campingplassen ble mye diskutert, uten å bli løst. Det helhetlige konseptet forutsetter en gangbru som også er vesentlig for å korte veien mellom eksisterende boligområder og ny jernbanestasjon, - eller holdeplass, ja!

Fortetting og utvikling av eksisterende sentrum og stasjonsnære områder til bolig og næring ble diskutert, men trenger mer bearbeiding og er avhengig av flere føringer fra jernbanmeverket. Det samme gjelder atkomstvei til stasjonen.

HVA NÅ?

Den ferdige rapporten fra plansmia leveres i begynnelsen av mai og er utgangspunkt for tverrfaglig arbeid med vurdering og konkretisering av ulike arealformål og bestemmelser i kommunedelplanen. Den 14. mai skal det være Barnetråkkregistrering for en klasse på Tangen skole for å kartlegge kvaliteter ved ungenes områder på Tangen. Dette er også et nyttig innspill og en del av medvirkningsarbeidet.

6.juni skal resultatet fra plansmia og barnetråkk presenteres for politikerne i planutvalget.

I månedskiftet oktober/ november skal kommunedelplan for Tangen være klar for å legges ut til offentlig ettersyn og det vil igjen bli mulig å komme med innspill til denne. Den vil bli presentert på Tangen. Vedtatt plan er forventet i februar 2014.