Jernbaneverket forbereder planarbeidet med dobbeltspor gjennom Stange, Hamar og Ringsaker (Sørli-Brumunddal). I den forbindelse er det laget kostnadsoverslag og sett på konsekvenser av sju mulige traséer gjennom Hamar og alternative plasseringer av Hamar stasjon. Ulike stasjonsplasseringer i Hamar gir også ulike trasévalg gjennom Stange kommune på strekningen Stange stasjon til Åkersvika. I Jernbaneverkets utredning er Stange stasjon plassert der dagens stasjon ligger, i alle alternativer

– Vi har sett bredt på ulike alternativer av traseer og stasjonsplassering, ikke minst på bakgrunn av lokale ønsker, sier prosjektkoordinator Sverre Setvik i Jernbaneverket. - Det er fordeler og ulemper ved alle alternativ, men vi har ingen klar anbefaling nå. Det er for tidlig i prosessen til å gi en anbefaling, og trasevalg er ingen enkel sak. Det er mange faktorer som må sees på i samarbeid med kommunene. Det viktige nå er å ha et best mulig grunnlag å starte en offentlig planprosess på.

Enige om planprosess

Kommunene og Jernbaneverket er enige om prosessen videre: Det kjøres offentlig planprosess etter Plan- og bygningsloven der kommunene er planmyndighet og Jernbaneverket tiltakshaver. Det betyr at det praktiske arbeidet utføres av Jernbaneverket, mens kommunene behandler forslagene og fatter vedtak. Traseutredningen (forarbeidet) ferdigstilles i år. Neste steg er utarbeidelse av planprogram for kommunedelplan, der planløpet videre legges. Det starter opp når Stortinget har bevilget penger til Intercity-prosjektet: 2014 eller 2015. Nasjonal transportplan sier at dobbeltspor skal være ferdig utbygd til Hamar i 2024.

Presentasjon av alternativene

Det utarbeidet kostnadsoverslag for sju ulike alternative traseer mellom Sørli (sør for Stange) og Brumunddal, med fem ulike stasjonsplasseringer i Hamar. Se presentasjon nedenfor for detaljer og illustrasjoner.
Jernbaneverket understreker at kostnadsoverslagene er grove og at tallene vil endre seg i planprosessen. Utredningen er presentert for formannskapet i Hamar og kommunestyret i Stange 4. september. Deretter kommunestyret i Ringsaker 11. september og kommunestyret i Hamar 18. september.


Folkemøte 19. september

19. september kl. 19 arrangerer Jernbaneverket et åpent folkemøte på Hamar om temaet. Møtet foregår på Victoria hotell og er åpent for alle.
Se Jernbaneverkets presentasjon her