Dette ble utpekt som et aktivitetssentrum på Tangen, etter at spørsmålet  -hvor skal sentrum på Tangen være? –ble besvart med: sentrum er der onga er! Skolen, Viksvika og Tangenodden er allerede et mye brukt område av både voksne og barn og plansmia hadde mange ideer til hvordan dette kunne utvikles videre til å bli et aktivt og innholdsrikt møtested og slik kunne framstå som et sentrum for det nye Tangen, - midt mellom eksisterende sentrum og ny stasjon!

Mulighetsstudien er utført av Sweco og deres oppdrag har vært å kvalitetssikre og videreutvikle ideene fra plansmia og knytte det til eksisterende og nye boligområder. Som en del av arbeidet har de også kommet med vurderinger av utbyggingsområder, volum, tetthet og forbindelser mellom de ulike områdene.  Dette er fase 1 av mulighetsstudien og er et viktig innspill til arealbruk i kommunedelplanen for Tangen.

ArealinnspillAktivitetsområde

Fase 2 vil se nærmere på modeller for gjennomføring og finansiering. Her vil det også bli invitert til medvirkning.