Samarbeid om etisk kompetanseheving er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse-, sosial- og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene.

Prosjektet er forankret i Stortingsmelding nr. 25 ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” og i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene inngått mellom regjeringen og kommunesektoren representert ved KS. Stange kommune har vært med i det nasjonale etikkprosjektet siden 2009 og ansatte i flere virksomheter innen helse og omsorg, barnehager og skoler har fått innføring i bruk av metodikk for etisk refleksjon.

Nettverkssamlng - etisk kompetanseheving i Hedmark

Om ”Fylkesnettverket Samarbeid om etisk kompetanseheving i Hedmark”

Fylkesnettverket drives nå av kommunene selv i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, etter at KS var en god fødselshjelper i 2011.14 av 240 deltakerkommuner i prosjektet  ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” er i Hedmark.Nettverket har imidlertid alle kommuner i Hedmark som målgruppe med mål om å stimulere til mer systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i alle kommunene. Eksistensen til dette fylkesnettverket er et godt eksempel på godt samarbeid mellom kommunene og Fylkesmannen.  En  arbeidsgruppe med representanter fra noen av kommunene og representant fra Fylkesmannen i Hedmark vil sammen planlegge videre tiltak for å stimulerer til systematisk etikkarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene  i Hedmark, - deriblant videre samlinger for nettverket.

Om nettverkssamlingen

Tema for samlingen den 28.mars var:
”Etisk refleksjon på – og mellom ulike nivåer, aktører og virksomheter i helse- og omsorgstjenestene i kommunene”.

Av tittelen på samlingen ga det seg selv at kommunene ble oppfordret til å invitere med seg flere aktører, som representanter fra brukerorganisasjoner/-råd, politikere og kommuneadministrasjon i tillegg til ansatte i helse- og omsorgstjenestene.  I overkant av 50 deltakere fra 7 kommuner, Fylkesmannen i Hedmark og ulike brukerorganisasjoner deltok på det som skulle bli en spennende dag med mye etisk refleksjon.
Kommunalsjef Tove Nordli Selnes ønsket deltakerne velkommen til Stange kommune før Nils A. Røhne, ordfører i Stange kommune og leder av Kommunenes Etikkutvalg innledet dagen.

Han knyttet blant annet historiske betraktninger fra antikkens kjente filosofer til dagens samfunn, og viktigheten av evne til etisk refleksjon med tanke på de dilemmaer som oppstår i kjølevannet av å være den ideelle tjenestemann/politiker.

Etikkteateret «Torbjørn» stod deretter på programmet.
Dette skuespillet er resultat av et samarbeid mellom Larvik kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, forfatter Morten Lorentzen og prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i 2012. Fylkesmannen i Vestfold ønsket å stimulere alle kommunene i fylket til å heve den etiske kompetansen innen helse- og omsorgstjenestene, og tok derfor initiativ til samarbeidet.
Skuespillerne var Øyvind Angeltveit, Nina Borud og Monica Hofstedt-Moe, og de tok deltakerne med på en reise gjennom alle de dilemmaene som oppstår rundt den eldre mannen Torbjørn når han er i ferd med å utvikle en demenssykdom. Stykket inneholder 13 roller fra pårørende, saksbehandlere, helsepersonell og politikere og deres møte med Torbjørns behov.  Deltakerne på samlingen ble involvert underveis i stykket, blant annet som pasienter på en sykehjemsavdeling.


I etterkant av visningen av ”Torbjørn” reflekterte deltakerne gruppevis rundt  flere av de dilemmaene som åpenbarte seg i stykket.  Prosessen ble ledet av Hanne N Hollekim fra Stange kommune/KS.

Nettverkssamling - etisk kompetanseheving i Hedmark