elgI forskriften for forvaltning av hjortevilt fastsettes det i formålsparagrafen (§ 1) at forvaltningen skal sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

Videre fastsettes det i paragraf 3 at kommunen skal vedta målsettinger for utvikling av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). I disse målsettingeneskal det blant annet tas hensyn til opplysninger og beitegrunnlaget. Skogloven fastslår skogeiers plikt til å sikre tilfredsstillende forynging etter avvirkning i lovens paragraf 6, og forskrift om berekraftig skogbruk paragraf 9 står det at der beiting av hjortevilt fører til vesentlige skader på skog som er under forynging, eller der beitinga er ei vesentlig hindring for å overholde plikta til å forynge skog etter § 6 i skogloven, skal kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere bestanden av hjortevilt slik at beitetrykket blir redusert.

Beitetrykksundersøkelse 

Stange kommunes målsetting for hjortviltforvaltningen sier at elgbestanden skal stabiliseres på et nivå som tilsvarer et jevnt uttak tilpasset beitegrunnlaget. Det er videre et mål for kommunen å gjennomføre beitetakster som styringsverktøy året før rullering av bestandsplaner for elg/hjort og maks beitegrad er satt til 40 % (Stange kommune 2012). I forbindelse med at bestandsplanene for elg og hjort skal rulleres ønsker bestandsplanområdene i fellesskap en samlet undersøkelse på beitetrykket i kommunen. 
Det er Stange utmarkslag som har tatt initiativet til dette arbeidet med Stange kommune som sekretariat

Last ned rapporten her.....