Detaljregulering for bofelleskap ”felles fremtid”

Planen legger til rette for omsorgsboliger og personalboliger i Ottestad. Plandialog

Detaljregulering for Tokstad – B3

Planen legger til rette for småhusbebyggelse som eneboliger og konsentrert bebyggelse i Ottestad. Plandialog 

Vedtakene kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag (18. juni 2015)

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.