Engevoldhagen

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (23. oktober 2015), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3.