Rådmannen sier at økonomien i Stange kommune har vært krevende også i 2015. Behovet for økning av utgifts-/aktivitetsnivået har vært større enn veksten i driftsinntekter og frie inntekter. Ved budsjettbehandlingen for 2015 ble det lagt klare føringer på at evt. vekst, eller oppgaveendring, måtte gå på bekostning av eksisterende aktivitet. De statlige inntektsforutsetningene i Statsbudsjett 2016 er ikke store nok til å dekke dagens aktivitetsnivå og Regjeringens forventninger til nye oppgaver i kommunal sektor, ei heller i Stange kommune. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, i tillegg til de nye oppgavene Regjeringen forutsetter utført i sitt forslag til Statsbudsjett.

Rådmannen har ved flere anledninger påpekt at aktivitetskutt og strukturelle endringer er påkrevet for at Stange kommune igjen skal få en sunn økonomisk situasjon. Med kommunestyrets vedtak om å arbeide med strukturelle grep først i 2016, samt ingen økning av eiendomsskatten, har Rådmannen ikke hatt annet valg enn å foreslå kutt som vil få betydning for det tjenestetilbud vi kan gi våre innbyggere. 

Les rådmannens budsjettforslag her....