Stangebyen

Som første ledd i dette arbeidet, er det utarbeidet en stedsanalyse med mulighetsstudie og fremtidsscenarioer for Stangebyen. Analysen har som hensikt å synliggjøre lokale problemstillinger og være et underlagdokument for fremtidige plan- og stedutviklingsprosesser i Stange Sentrum. Analysen søker å gi et innblikk i stedets egenart for bedre å kunne forstå forutsetningene knyttet til stedsutvikling i Stangebyen.

Planutvalget skal behandle denne analysen i møte 2. februar.

Last ned saksframstillingen til planutvalget fra denne siden.

Stedsanalysen finner du her