Planområdet ligger vest for fylkesveg 191 (Sandvikavegen), ca. 3 kilometer sør for Hamar sentrum. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for frittliggende eneboliger og kjedede eneboliger med tilhørende utearealer og teknisk infrastruktur samt sikre en gjennomgående tursti langs Mjøsa.

Nordby strand

Plandialog: http://tema.webatlas.no/stange/planinnsyn?planid=289

Planforslagene ligger ute til offentlig ettersyn i rådhuset. 

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, til post@stange.kommune.no eller via kommunens plandialog innen 4. april 2016.