Blå skisse - nytt alternativ

Videre fremdrift i saken, blir at Statens vegvesen utarbeider et planprogram. Planprogrammet skal redegjøre for traseen og fastsette hvilke konsekvenser som skal utredes i forbindelse med planarbeidet. Planprogrammet skal også redegjøre for planprosessen og fordelingen av ansvar og arbeidsoppgaver mellom kommunen og Statens vegvesen. Forslag til planprogram skal forelegges planutvalget før Statens vegvesen varsler oppstart og legger planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Det tas sikte på å varsle oppstart og legge planprogram ut på høring i september/oktober. Det tas sikte på å få reguleringsplanen sluttbehandlet før sommeren 2017.

Last ned presentasjonen fra Statens vegvesen her.

Saksframlegget til planutvalget 5. april kan lastes ned her