Konsept: grønn bydel med fokus på miljømessige og sosiale verdier

7. september 2011 vedtok kommunestyret, i kommunedelplan for Ottestad, igangsetting av mulighetsstudier i Vika området. En vesentlig del av innholdet i planen er at Åkershaganområdet har endret status fra å være et framtidig næringsområde til primært å bli et område for ny, konsentrert boligbebyggelse. Mulighetsstudiene er utviklet og bearbeidet av en politisk oppnevnt styringsgruppe. Områdevisjonen og idéskissene er ikke konkrete planer, og innebærer per i dag ingen endret status for Åkershagan området. Det som er presentert er forslag til konsept og ide for videreutvikling av området. 

Konsept- og områdeutvikling Åkersvika hageby. 3D-visualisering: Norconsult

Kjerneområdene for konseptet Åkersvika hageby - tilstøtende strandsonen som inngår i Åkersvika naturreservat - er grønne og frodige arealer med viktige kvaliteter for friluftsliv og rekreasjon. Forslaget til konsept for den kommende områdeutviklingen er todelt.

Grønn bydel

For det første er det å opprettholde områdets grønne preg og landlige kvaliteter, samtidig som det legges til rette for urbane boligløsninger i konsentrert bebyggelse. Området ligger nær bykjernen i Hamar og faller naturlig innenfor nedslagsfeltet for Hamars kollektivknutepunkt. Områdets naturkvaliteter og nærhet til handels, service- og kollektivtilbud byr på unike muligheter for et bærekraftig botilbud. En grønn bydel - en hageby - som stimulerer og styrker ferdsel til fots, på sykkel eller via kollektivtransport. Et nærmiljø hvor privatbilen også har sin plass, men hvor den spiller en sekundær, supplerende rolle til daglig. 

Konsept- og områdeutvikling Åkersvika hageby. 3D-visualisering: Norconsult

Sosiale treffpunkt

For det andre bygger konseptet på sentrale fellesskapsidealer. Det er avgjørende viktig at sosiale treffpunkt og arenaer gis tilstrekkelig prioritet i bydelsutviklingen. Et velfungerende bo- og nærmiljø er avhengig av god mellommenneskelig interaksjon, mangfold og integrering. Den bærende idéen forutsetter etablering og utvikling av sosiale knutepunkt og steder for både organisert og uorganisert samkvem.

Framdrift

Gruppens arbeid ble presentert i formannskapet onsdag 11. mai. Formannskapet finner idéskissene og de overordnede intensjonene interessante for videre utvikling, og det blir nå aktuelt å igangsette formelle planprosesser, som kunngjøres ihht gjeldende lovverk. Slike planprosesser tar normalt fra 12 til 18 måneder fra oppstart til politisk vedtaksbehandling. En vesentlig del av planprosessen er dialog og drøfting med grupper og enkeltpersoner som er eller blir berørt av planene - og nødvendig varsel blir gitt i forkant av dette arbeidet.

Har du spørsmål om mulighetsstudien for Åkershaganområdet eller annet tilknyttet denne orienteringen: - ta gjerne kontakt med prosessleder Kai Slagsvold Hekne på epost ksh@stange.kommune.no.

Kai Slagsvold Hekne presenterer mulighetene for Åkershagan