Jernbaneverket ønsker å gi politikerne og andre interesserte tid til å sette seg inn i det omfattende utredningsmaterialet som er produsert. De første rapportene som nå er publisert tilhører kategoriene:

  • naturressurser
  • kulturmiljø
  • nærmiljø og friluftsliv
  • landskapsbilde
  • naturmangfold
  • støyforurensning
  • strukturstøy og vibrasjoner
  • byutvikling

Rapportene finner du på Jernbaneverkets sider.

Jernbaneverkets anbefaling av trasekorridor gjennom Stange legges fram 1. juni, sammen med forslaget til kommunedelplan og øvrig utredningsmateriale.  

Jernbaneverket arrangerer et åpent møte for hele strekningen Sørli- Brumunddal på Scandic Hamar samme dag, 1. juni kl 18.00. Det vil bli arrangert egne medvirkningsmøter i Stange i høringsperioden.

Stange kommunestyre behandler saken 22. juni, og vil da ta stilling til hvilket eller hvilke alternativer som skal legges ut til offentlig ettersyn. Alle vil få anledning til å uttale seg til saken i høringsperioden fram til 16. september. Sluttvedtak i kommunestyrene i de tre berørte kommunene forventes i desember 2016.