Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9. jfr. forvaltningslovens kap. VI.. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 5 uker fra i dag. (05.07.2016).

Massetak Stange næringspark

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 
Se plandialog for Stange næringspark og massetak.