For at skolen skal kunne skape et bedre læringsmiljø med gode betingelser for elevenes sosiale og skolefaglige læring er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, foreldre og ansatte om skolehverdagen. Det vil derfor bli gjennomført i alt tre kartleggingsundersøkelser, høsten 2016, 2018, 2020.

Den første undersøkelsen har til hensikt å gi skolene en oversikt over situasjonen denne høsten for å identifisere områder man bør videreutvikle. I de to neste undersøkelsene vil fokuset være mer rettet mot eventuelle endringer, men også å identifisere nye områder man kan arbeide med. Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd.

Alle data vil brukes i forskning drevet av senter for praksisrettet utdanningsforskning.

Stange kommune som skoleeier har også bestemt at alle skolene i Stange skole skal under lupen med Ekstern skolevurdering. Stange skole har hatt Ekstern skolevurdering i vår. I Kultur for læring skal vi ikke bare under lupen for vår egen del men også i forskningsøyemed.