Hensikten med planprogrammene er å legge til rette for en best mulig planprosess ved å vise hovedtemaer som skal behandles, medvirkning, utredningsbehov og framdrift.

Forslag til planprogram - kommuneplanens arealdel 2019-2031Kommuneplanens arealdel vil i særlig grad omhandle arealmessige konsekvenser av de utfordringer og muligheter Stange står overfor og som er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Noen av temaene som er omtalt i planprogrammet er Boligutvikling, landbruk og næring, Mjøsa og strandbruksplan, fritidsbebyggelse, samferdsel og trafikk. Arealstrategi vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn og skal utdypes. Den har 3 tiltaksområder som skal ytterligere defineres og utdypes i det forestående planarbeidet:

  1. Satsning på tettstedene langs IC-strekningen
  2. Opprettholde tettsteds- og grendestrukturen
  3. Kulturlandskapet og Mjøsa

Datoer å merke seg er følgende: 

 

  • 8. november: åpent informasjonsmøte i Stange rådhus
  • 7. desember: åpent plankontor (en-til-en samtaler etter først-til-mølla prinsippet) 
  • 12. desember: frist for å komme med merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet

Innspill og merknader som har betydning for planarbeidet, kan innen høringsfrist, gis via Plandialog på eller til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange.