RUST-prosjektet vedlikeholdes av en ressursgruppe. Ressursgruppen består av disse personene:

Tina Karila Fossengen
tina.karila.fossengen@politiet.no
Tlf: 488 86 771

Jeg jobber som politibetjent ved Strategi og forebyggende seksjon – Hamar politistasjon.

Herbjørn Liahagen
herli@hedmark.org
Tlf: 915 65 904.

Jeg er lærer og rådgiver ved Jønsberg videregående skole, og møter dermed elevene i flere ulike sammenhenger. Vi på Jønsberg er veldig opptatt av at ungdommene skal bli rustet til å ta kloke valg når de kommer i situasjoner der de får tilbud om ulovlige rusmidler.
 
 

Annelise Nilssen
annelise.nilssen@stange.kommune.no
Tlf: 917 42 050

Jeg jobber som helsesøster ved Stange videregående skole, samt Helsestasjon for ungdom.

Jeg er opptatt av at ungdom skal ha tilgang på gode lavterskeltilbud gjennom hele uka, hvor de skal føle at de blir hørt og sett, uansett hvilken historie de bringer med seg. I tillegg ønsker jeg at de skal få god undervisning/veiledning i temaet rus/psykisk helse gjennom hele ungdomsskolen og videregående. 

FRA UNGDOMSKONTAKTEN
 

Marianne Åbakken Farstad
Marianne.farstad@stange.kommune.no
Tlf: 414 78 056

 

Ungdomskontakt – Kultur&Fritid

Jegg er utdannet førskolelærer, med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Jobbet som ungdomskontakt siden 2003.

 

Ungdomskontakten:
• Kommunalt lavterskeltilbud rettet mot ungdom i alderen 13-23 år
• Oppsøkende og kontaktskapende arbeid hvor målsettingen er å forbygge rus og psykososialeproblemer
• Skole/hjem samarbeid
• Samarbeid med politi og barnevern
• Deltar i SLT samarbeid
• Råd og veiledning rettet mot ungdom
• Aktivitetsgruppe for 10 ungdommer en kveld i uka
• Feriegruppe for ungdom i Stange kommune
• Kontor og «drop in» lokaler i Meierigården

Pål André Moen
pal.andre.moen@stange.kommune.no
Tlf: 915 58 113

Jeg er utdannet Pædagog i 2001 med videreutdanning i psykosoialt arbeid med barn og unge 2009.

Arbeidet som ungdomskontakt i Kultur og fritid siden 2004.
Rune Skaar
rune.skaar@stange.kommune.no
Tlf: 913 72 797
 
Jeg er utdannet vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Ansatt som ungdomskontakt ved Kultur og fritid i Stange kommune siden 2007.

Astrid Inga Vasaasen

Rådgiver, Stange ungdomsskole.

Guro Bjaadal

Helsesøster i skolehelsetjenesten på Stange.
Else Bjørke
else.bjorke@stange.kommune.no
Tlf: 625 62 114

Ansatt på Kultur og fritid siden august år 2000.
Arbeidsoppgaver: Barn og unges kommunestyre/ Ungdomsråd/ barnas talsperson i plansaker
Idrett/ spillemiddelsøknader/ kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet, fysak-turposter.

Andre oppgaver: TV-aksjonen, kulturstipend, arrangement, ferieklubb med mer. SLT-koordinator i 30% stillingen.
SLT= Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.
SLT-møter,Politiråd, ÖPP/Utsett –målgruppe foreldre på ungdomsskolene
Prosjekt trafikklykke- avsluttet
UngDataundersøkelsen hvert 3. år (2015 sist gang)

Hva jeg jeg er opptatt av når det gjelder ungdom og rus i Stange:

1. Det forebyggende arbeidet, med foreldre som målgruppe
- foreldrenettverk - holdningsskapende arbeid
- felles grenser

2. Synes det er en skremmende utvikling at ungdom aksepterer at andre ungdommer bruker narkotika i deres nærhet.

Anne Lene Andersen
Lærer - Steinerskolen på Hedemarken
lenne1977@hotmail.com

 

Jeg jobber hovedsakelig som støttelærer i ungdomskolen, og mener at elevene trenger at de voksne rundt dem er tydelige og tilstede.

Det er viktig for meg å kunne ha humor og vennlighet som metode. Jeg tror på å dele friminuttene med dem, slik at man viser at man er tilgjengelig, også når man ikke underviser.

Ved å vise elevene respekt og åpenhet, tror jeg at man viser seg som en tydelig voksen. Man må kunne være disse ungdommenes trygge havn – på skolen.

Når slike relasjoner begynner å danne seg, vil man kunne komme lettere inn på tema som kan være vanskelige.