Vekst og utvikling

Stange kommune skal være en attraktiv bostedskommune, med livskraftige lokalsamfunn, trygge og gode oppvekstvilkår. I de kommende år vil Stange preges av store prosjekter innen infrastruktur med utbygging av firefelts E6 og jernbane. Dette skaper muligheter for Stange. Budsjettforslaget er i tråd med strategiske prioriteringer. Fokusområder for 2017 vil legge til rette for vekst og utvikling. 
I budsjettforslaget er det derfor lagt inn midler til stilling som næringssjef, med mål om å styrke kommunens lokale innsats overfor næringsutvikling.
Bolyst, attraktivitet og folkehelse er prioriterte satsingsområder for Stange kommune. Med målsetting om et økt aktivitetstilbud er det lagt inn midler til en 50 % stilling som idrettskonsulent. Dette vil også bidra til økt oppfølging og støtte overfor idretten.

Helse og omsorg. FOto: Frank HOlmSatser på helse

Helse og omsorg har høy prioritet og forslagene i budsjett for 2017 følger satsingsområder i overordnet plan for helse og omsorg. I økonomiplanperioden legges det opp til prioriteringer som bidrar til en kontinuerlig utvikling for å tilpasses innbyggernes behov for tjenester. Stange kommune ønsker å bidra til å sikre at kommunens innbyggere gis riktige tjenester av god kvalitet til riktig tid. Hverdagsmestring, innovasjon og velferdsteknologi, samt ledelse og kompetanseutvikling er prioriterte satsingsområder. 
Det legges opp til en bemanningsmessig styrking av helse- og omsorgssektoren. I budsjettet for 2017 er det lagt inn forslag om to nye fastlegehjemler. I tillegg foreslås midler til en sykehjemsoverlege. 

Rådmannens budsjettforslag bygger på de forutsetningene og anslagene som ligger i Regjeringens forslag til Statsbudsjett. Rådmannen er hele tiden opptatt av at kommunens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og kommunale vedtak.

Rådmannens budsjett og økonomiplan 2017-2020