Flyfoto ÅkershaganTiltakshaver er Stange kommune. Norconsult AS er utførende konsulent. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en omdisponering av deler av Åkershaganområdet. Reguleringen er en endring av gjeldende reguleringsplan for Åkershagan fra 2001 (plan id 124) og flere mindre planer i området. For oversikt over gjeldende planer i det varslede planområdet og hvilke formål de inneholder, se kommunens nettside og plandialog. Planområdet er på 530 daa og inkluderer i tillegg til eiendommene gnr/bnr 210/8, 210/40, 210/43, 210/49 og deler av 5/1, flere mindre eiendommer og enkelttomter.

Forholdet til forskrift om konsekvensutredning er vurdert, og det er i samråd med planavdelingen i Stange kommune konkludert med at det er behov for konsekvensutredning. Grunneiere naboer og gjenboere varsles direkte.

Last ned planprogrammet her.....

Oppstartsvarselet og planprogrammet blir også tilgjengelig i plandialog (i uke 51).

 Innspill til planarbeidet kan sendes pr e-post til: ard@norconsult.no eller pr post til: Norconsult AS, Torggata 22, 2317 Hamar, innen 03.02.2017. 

Alle innspill til planoppstart og planprogram vil bli vedlagt planforslaget når dette sendes kommunen for behandling. 
Evt. spørsmål kan rettes til Stange kommune ved Kai Slagsvold Hekne på tlf 954 88 677eller Norconsult ved Arnstein Dale på tlf 454 04 469.