Skoleindikatorrapporten fra SSB omhandler tall fra hver grunnskole i landet, med unntak av de minste skolene. Informasjonen som ligger i resultatene kan være til hjelp for å finne ut hvilke skoler og kommuner som bidrar mye til elevenes læring, og kartlegge områder med behov for forbedring.

Resultater for Stange kommune

Resultatene for Stange viser at kommunen har et skolebidrag over landsgjennomsnittet, som er 3,4, for småskoletrinnet (3,5). På mellomtrinnet bidrar kommunen noe mindre enn landsgjennomsnittet (3,3), mens på ungdomstrinnet ligger kommunen noe over landssnittet (3,5).

Hovedutfordringen for Stange ser ut til å ligge på mellomtrinnet. Dette er i samsvar med tidligere rapporter og kartlegginger, og er en utfordring som Stange deler med mange andre kommuner i regionen og i resten av landet. Kommunen arbeider derfor spesielt med oppfølging av mellomtrinnet og hvordan resultatene her kan forbedres.

Resultatorientert oppvekstsektor

Rapporten er omfattende, og resultatene som kommer fram gjennomgås grundig. Oppvekstsektoren som helhet og den enkelte skole vil bruke funnene i sitt interne analysearbeid for å se hva vi er gode på og hva vi kan bli bedre på. Kommunen har ved denne undersøkelsen fått ytterligere informasjon til å fortsette et datainformert forbedrings- og utviklingsarbeid.

Om rapporten

Det er forskjeller i elevsammensetningen mellom skoler i Norge, og det er det viktig å ta hensyn til når man ønsker å si noe om hvor mye skoler bidrar til elevenes læring. I følge SSB viser rapporten at en stor del av forskjellene mellom skolers gjennomsnittsresultater ved nasjonale prøver eller eksamen kan forklares i elevenes bakgrunn.

Se SSBs rapport

I rapporten bruker SSB en skala fra 1-6 for å si hva resultatet på hver skole hadde vært dersom alle skoler hadde hatt det samme elevgrunnlaget. Landsgjennomsnittet er satt til 3,4. Jo høyere tall, jo mer læring har skolen bidratt med.

Kultur for læring

Resultatene sees i sammenheng med andre resultater Stange har innen skolesektoren, og vil på den måten bidra til et mer helhetlig bilde av skolene i kommunen. Stange kommune deltar i forsknings- og utviklingsprosjektet «Kultur for læring» sammen med de andre kommunene i Hedmark, hvor målene er:

  • De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.
  • Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
  • Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.

Vår grunntenkning er at alle barn lærer med rett hjelp og støtte.

For mer informasjon, kontakt kommunalsjef for oppvekst, Liv Ingrid Vasaasen (482 73 188).