Stange kommune har dermed rundt 300 millioner kroner i frie fondsmidler ved årsskiftet. Dette er reserver som gir kommunen handlingsrom til å gripe muligheter, møte framtidige investeringsutfordringer, og gi en forutsigbar og sikker ramme for å produsere tjenester for innbyggerne. 

Netto driftsresultat utgjør 5,4 prosent av inntektene. Til sammenligning forutsetter Staten at kommunene klarer 1,75 prosent. Kommunens egen handlingsregel er på 2 prosent.

Forklaringen på de solide regnskapstallene er en skattevekst på 10,6 prosent og økte statstilskudd. Kommunen har også hatt god kontroll på utgiftene gjennom 2016, med besparelser på lønn og pensjoner, og et mindre forbruk i virksomhetene enn budsjettert.

Regnskapet for enhetene i kommunen har et samlet overskudd på 9,9 millioner kroner, og fordeler seg slik:

Rådmann og staber                       +4,9 millioner kroner
Samfunnsutvikling                          -1,5 millioner kroner
Grunnskoler og barnehager          +9,1 millioner kroner
Helse og omsorg                            -2,6 millioner kroner