Planprogrammet for kommuneplanens arealdel er nå vedtatt. Det betyr at arealdelen skal utarbeides i tråd med dette planprogrammet som omtaler bakgrunn og gir føringer for planarbeidet. Saksframlegget kan leses her.

Kommuneplanens samfunnsdel gir tydelige føringer for utviklingsretning og prioriteringer. I tillegg skal nasjonale forventninger til planlegging og relevante lover og forskrifter legges til grunn for arbeidet.

Siste frist for innspill til kommuneplanens arealdel

For å kunne få en samlet bilde over alle aktuelle omdisponeringer, settes en siste frist for å komme med innspill til 24.april 2017. Det oppfordres til å benytte vår digitale løsning plandialog for å gi innspill Dette vil danne grunnlag for en første vurdering, også av behovet for videre informasjon og utredninger. (Veiledning for bruk av plandialog finnes her.)

Arealinnspillene skal ikke bare vurderes isolert sett, men spesielt hvorvidt de kan bidra til å oppfylle kommunens overordnede målsetning om befolkningsvekt og langsiktig arealstrategi. Kommunen kan også selv komme med forslag til arealbruk for å støtte opp under ønsket utvikling.

I forbindelse med høring av planprogrammet, kom det også mange og interessante innspill om endret arealbruk som skal vurderes i det videre arbeidet. Viktige vurderingskriterier er omtalt i planprogrammet.

 

FAKTA KOMMUNEPLAN

Samfunnsdel

 • Angir samlet utviklingsstrategi for Stange kommune
 • Angir langsiktig arealstrategi som legges til grunn for arealdelen
 • Vedtatt 2014, med gyldighet 2014-26
 • Basert på planstrategi, bredt medvirkningsarbeid og politisk involvering
 • Kommuneplanen består av samfunnsdel (ikke juridisk bindende) og arealdel (juridisk bindende)

Planprogram

 • Skal utarbeides for kommuneplan /-delplaner og andre større planarbeider Planprogrammet er «en plan for planen» for å gi forutsigbarhet og forpliktelse
 • Klargjøre formålet med planarbeidet, avklarer rammer og premisser for planarbeidet
 • Beskrive problemstillinger og utredningstemaer
 • Fastsette framdriftsplan, informasjons- og medvirkningsprosess

Arealdel

 • Baserer seg på fastsatt planprogram
 • Overordnet plan for arealbruk neste 12 års periode
 • Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende gjennom planbestemmelser og plankart
 • Gir grunnlag og føringer for reguleringsplaner
 • Planen gir rett, men ikke plikt til arealbruk
 • Planforslaget skal på høring og presenteres i åpent møte. Alle kan gi innspill og alle merknader skal oppsummeres, kommenteres og vurderes.