Kommunestyret har godkjent det framlagte planprogrammet for detaljregulering med konsekvensutredning for reguleringsplan for Stange sentrum.

Planen skal legge til rette for sentrumsutvikling og realiseringen av den transformasjonsprosess som sentrumsplanen forutsetter og omhandler fortrinnsvis disse temaene:

  • Stangebyen som kommunesenter
  • Stangebyen som kollektivknutepunkt
  • Vekst og arealbruk
  • Handel og arbeidsplasser
  • Fysisk bymiljø: Stangebyens hus – og rommene mellom husene

Mer om planarbeidet finnes på kommunens digitale verktøy plandialog.

Kommunestyrets vedtak og behandling kan du lese her.