I kartleggingen har elever, foreldre, lærere og skoleledere vært informanter og det har vært en gjennomgående høy svarprosent. Selv om resultatene som presenteres innebærer en sammenligning både av kommuner og regioner, er ikke hensikten rangering.Hensikten med rapporten er derimot å gi kommuner og skoler et grunnlag for egne refleksjoner og analyser.

- Vi ønsker å bruke resultatene fra undersøkelsen for å fortsette forbedring av den pedagogiske praksisen og for å styrke elevenes læring, understreker kommunalsjef for oppvekst, Liv Ingrid Vasaasen.

Et hovedfunn i kartleggingen er at det er stor variasjon mellom kommuner og mellom skoler i fylket. Det er imidlertid ikke systematiske forskjeller mellom de fire regionene i Hedmark, og vi kan derfor ikke si at kommunene i en region har entydig klart bedre resultater på de fleste indikatorer.

Kultur for læring i Hedmark har som mål at de faglige resultatene i grunnskolen på nasjonale prøver og grunnskolepoeng skal forbedres, og elevene skal i sterkere grad tilegne seg kompetanse for morgendagens ferdigheter. Forbedrings- og innovasjonsarbeidet har til hensikt å løfte skoleresultatene i hele fylket og skape en positiv holdning til utdanning. Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i skolen, fra skoleeier ut til den enkelte lærer. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk praksis forbedres kollektivt i alle skoler. Vi i Stange gjennomfører tilsvarende kartlegging og forbedring av praksis i alle barnehagene våre.

Se rapporten for Hamarregionen her

Les mer på Fylkesmannen sin hjemmeside