Biomassen, eller mengden av planteplankton, var i 2016 omtrent på samme nivå som de to foregående årene.  

Miljøtilstanden i Mjøsa er fortsatt god. Kiselalger, svelgflagellater og gullalger utgjorde de største gruppene av planteplanktonet, mens andelen cyanobakterier (blågrønnalger) var svært lav.

Samlet sett vurderes Mjøsas miljøtilstand i 2016 som god i henhold til vannforskriften. Sett i forhold til lokale miljømål, som er noe strengere, var siktedypet og konsentrasjonen av total-fosfor akseptable, mens algemengdene var noe høyere enn miljømålet, spesielt i Furnesfjorden.

Flere av tilløpselvene hadde i 2016 høye konsentrasjoner av total-nitrogen og tarmbakterier, mens konsentrasjonene av total-fosfor var generelt lave.

Les hele rapporten om miljøtilstanden i Mjøsa her.