Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag. (15.07.2017)

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på komunens Plandialog