Team barn&unge - Et lag rundt eleven

1. mars 2017 ble skolehelsetjenesten, ungdomskontakten og barne- og ungdomsteamet i Stangehjelpa slått sammen til ett team: Team barn og unge. Dette for å kunne yte enda bedre, mer stabile og robuste tjenester til barn og unge i kommunen. Sammen med skolene og andre samarbeidspartnere vil vi være med på å danne et lag rundt eleven.

I mai hadde vi samtaler med rektorer ved alle skolene i kommunen. Fra samtalene hentet vi informasjon om forventninger og behov fra skolene. Disse forventningene vil vi jobbe så godt vi kan for å etterkomme.

 

Lav terskel for kontakt – én dør inn

Fra skolestart i august 2017 vil hver av skolene ha to kontaktpersoner fra teamet, hvorav den ene er helsesøster – som tidligere.  Tilbakemeldinger fra skolene er at det oppleves lettere å ta kontakt med noen en kjenner til. Tanken er derfor at vi med to personer på hver skole blir mer synlige, mer kjent og mer tilgjengelige for samarbeid med lærere og andre ved skolen. Vi ønsker at det skal oppleves som lett å ta kontakt med oss både for elever, familier og lærere. Hvordan «tospannene» skal fungere vil variere noe fra skole til skole.

På ungdomsskolene vil den andre kontaktpersonen være ekstra mye tilstede de første to ukene etter skolestart – og i andre perioder på året hvor det oppleves nyttig, f.eks før og etter høstferie, oppstart etter andre ferier. De vil kunne jobbe oppsøkende ved å være tilstede blant elevene, samt følge opp enkeltelever.

På barneskolene vil den andre kontaktpersonen bidra til å sikre stabilitet og kontinuitet i kontakten med skolen, og dessuten åpne for mer fleksibilitet til f.eks å kunne jobbe mer aktivt i det psykososiale miljøet blant elevene.

Helsesøster vil ha trefftid som tidligere; tilgjengelig for elever og som samarbeidspartner for lærere. Helsesøster og den andre kontaktpersonen fra teamet vil raskt kunne koble på flere aktører fra teamet i tilfeller hvor det er nødvendig – i samråd med familien dette gjelder. Kommunikasjon mellom lærer og helsesøster/team blir viktig, slik at vi sammen danner et lag rundt eleven. 

Teamet møtes ukentlig på torsdager. Ergo/fysio, BUP, barnevern og politi deltar på team-møtene ved behov, slik at vi raskt kan koordinere og samordne hjelp når det er nødvendig.

 

Hvordan henvende seg?

Henvendelser til teamet kan gå gjennom kontaktpersonene som er ute på skolene – eller via telefonen til Stangehjelpa: 904 05 436.

 

Tilbakemeldingskultur

Vi er opptatt av at hjelpen vi gir nytter! Derfor trenger vi tilbakemeldinger fra de vi har kontakt med. Ved hjelp av et tilbakemeldingsverktøy kalt FIT (feedback informerte tjenester) innhenter vi systematisk tilbakemeldinger fra de vi er i kontakt med på om de opplever at det vi gjør sammen hjelper, og hvordan de opplever samarbeidet med oss.

Vi trenger også tilbakemeldinger fra dere i skolene på hvordan dere opplever å samarbeide med oss og hva dere tenker om måten vi jobber på. Dette er viktig for å kunne gjøre justeringer underveis for at hjelpetilbudet skal bli best mulig. Vi skal gjøre vårt ytterste for at det skal oppleves greit å gi oss tilbakemeldinger og vise at vi lytter til disse.