Det var mange ergoterapeuter som bor og/eller jobber i Stange kommune på kongressen, og tre av dem var foredragsholdere.

Mestring og myndighet i egen bedringsprosess - ergoterapeutens rolle

Kårhild Husom Løken, som er daglig leder på Sagatun Brukerstyrt Senter og som tidligere har jobbet 20 år med psykisk helsearbeid i Stange, holdt foredrag med denne tittelen. I foredraget la hun vekt på hva brukerne på Sagatun har sagt om hva som bidrar til bedring og mestring. Det handler om flere faktorer; både personlige, mellommenneskelige, sosiale og åndelige. Det er viktig å få den hjelpen man trenger fra hjelpeapparatet og selve grunnmuren i hjelperelasjonen må være menneskeverdet og pasient- og brukerrettighetene. Det er med andre ord brukeren som må være skipper på skuta og hjelpeapparater må fungere som gode loser.

Men hele bedringsprosessen må bygges rundt at det er et liv som skal leves. Like viktig som behandling er meningsfull aktivitet, utdanning, arbeidstrening og ordinært arbeid, alt etter hvor den enkelte står i sin prosess. Tilhørighet er en vesentlig faktor i bedringsprosessen. Det handler om familie og nettverk, etablering av nye nettverk og et sted der man har tilhørighet og kan få utvikle seg på egne premisser og i eget tempo. Da er steder som Sagatun viktig, der gjensidig støtte blant mennesker i samme situasjon kommer inn som et viktig element.

Hverdagsliv og deltakelse – intensjoner, ønsker og realiteter

Eva Magnus  er førsteamanuensis ved Bachelorutdanningen for ergoterapeuter ved NTNU i Trondheim., og holdt foredrag med denne tittelen.  På tross av politiske intensjoner om at alle mennesker skal ha mulighet til å være aktive deltakere og føle seg inkludert der de bor og lever, er det mange som av ulike årsaker strever med nettopp dette. I forelesningen viste hun til forskning og erfaringer som viser betydningen av å kunne være aktive deltakere i egen hverdag og om forhold som kan gjøre dette ekstra utfordrende. Hun viste også til «Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid», som er ment å være et bidrag til kommunenes arbeid med kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Modellen viser også hvordan man kan inkludere ulike grupper av befolkningen i planlegging av folkehelsetiltak.

Erfaringer med bruk av PRPP til kartlegging av voksne med hjerneslag i kommunal rehabiliteringsinstitusjon

Halldis Jorunn Saltvik jobber som ergoterapeut i Stange kommune, og delte sine erfaringer om dette temaet med konferansedeltakerne.

ERgoterapeuter fra Stange

Bildet: Foran fra venstre: Halldis Jorunn Saltvik, Ingelin Kvisgaard, Kårhild Husom Løken, Eva Magnus og Marianne Furuli. Bak fra venstre: Ida Benedicte Udengen, Gøril Berg og Ida melby.

Ergoterapeuter setter hverdagen i fokus og jobber for at alle skal klare å takle sin egen hverdag, uansett hvilke utfordringer man har. I de siste årene har hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring vært med på å synliggjøre ergoterapeuters kompetanser i inn- og utland. Vi jobber nå videre med å både tydeliggjøre og synliggjøre våre kompetanser innen de ulike fagfeltene.