Stange i solStatistikk og analyse

En helt fersk rapport som viser flyttestrømmene i kommunene Stange, Hamar, Løten, Ringsaker og Elverum offentliggjøres nå. I et omfattende arbeid basert på alle tilgjengelige data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse AS gjort et dypdykk i flyttestrømmene til- og fra og internt i de fem kommunene.

Dette arbeidet er gjort på oppdrag fra de fem kommunene og Hedmark fylkeskommune. Motivasjonen har vært ønsket om å sammenstille, analysere og formidle tilgjengelig relevant kunnskap om flyttestrømmer.

Last ned rapporten her.....

En bo- og arbeidsmarkedsregion

De 5 samarbeidende kommunene utgjør en bo- og arbeidsmarkedsregion, og har gjennom årene samarbeidet om forskjellige tiltak i arbeidet for å tiltrekke seg nye innbyggere. Alle kommuner følger svært nøye med på befolkningsutviklingen fra år til år. Dette har stor betydning direkte for kommunenes inntekt, og som grunnlag for planlegging av blant annet boligbygging, barnehager og skoler, utviklingen av pleie og omsorgstjenester. Som ledd i samarbeidet bestemte de fem kommunene ved årsskiftet 2016/2017 seg for å forsøke å ta denne kunnskapen et skritt videre. Noe av hensikt var også å få et forbedret kunnskapsgrunnlag for arbeidet med målrettet tilrettelegging for by-/stedsutvikling, for boligbygging og næringsutvikling.

Ønsket kunnskap

Vi stilte vi oss spørsmål av typen:

 • Hvor mange og hvem er det som flytter til og fra våre kommuner og vår bo- og arbeidsmarkedsregion fra år til år?
 • Hva kjennetegner de som flytter til- og fra? – med hensyn til: hvor flyttes det til –og fra, – for regionen og for hver enkelt kommune? Hva er landbakgrunn? Hvilke aldersklasser er det som flytter? Hvordan er inntektsforholdene? Hvilke bo- og familieforhold er det som gjelder? Hva er utdanningsnivået?

Med denne bakgrunn er det gjort et arbeid gjennom 2017 som nå publiseres i en egen rapport. Statistikken og analysene som bringes til torgs skal brukes videre i kommunenes planleggingsarbeid, som mulig grunnlag for mer målrettede tiltak i det videre attraktivtetsarbeidet og til videre kompetansebygging på statistikk og analyse i kommunene og fylkeskommunen.

Noen vesentlige sammenhenger

Flest innflyttere kommer til Stange fra Akershus, og de fleste som flytter til Stange flytter til enebolig.

Folkeveksten har vært positiv i de fem kommunene siden år 2000. De andre kommunene i Hedmark har nedgang. Store deler av den samlede folkeveksten er innvandring og innenlandske flyttinger. Bare Ringsaker og Elverum har hatt positive fødselsoverskudd fra 2000-2016.

Opptil en femtedel av befolkningen flytter på seg i løpet av en tiårsperiode. Dette gir i utgangspunktet et potensial for kommunene til å påvirke flyttestrømmene til kommunenes fordel.

Det er nå færre innvandrere fra Øst-Europa, til dels også fra øvrige Norden, til de fem kommunene. Fra 2008-2013 økte innflyttingen fra Norden og Øst-Europa med 40 prosent, men fra 2014-2016 er innflyttingen redusert med 20 prosent eller mer. Dette skyldes trolig at den økonomiske veksten har tatt seg opp bade i øvrige Norden og Øst-Europa og lønnsforskjeller og andre levekårsforskjeller er dermed redusert.

En høy andel av hedmarkingene er aleneboende. For de fem kommunene ligger dette lavest i Løten og Ringsaker med 38 prosent, Hamar er høyest med 46 prosent. I Stange bor 40%av befolkningen alene, mens 44% prosent av innflytterne er aleneboere.

Tendensen gjenspeiles i boligvalg ved at  79% av Stangesokningene i dag bor i enebolig, mens 60 % av de som flytter til Stange flytter inn i enebolig.

Den høye andel aleneboende er med sannsynlighet et forhold som vil tilta, noe som er en vesentlig driver for hvordan f.eks. boligplanlegging og utbygging skal foregå i framtida.

En kommunes evne til å tiltrekke seg folk avhenger av en lang rekke forhold:

 • Relevant og interessant arbeid
 • Bosted
 • Boligpriser
 • Pendlingskostnader
 • Nærhet til sosiale nettverk (familie og venner), natur og kultur
 • Folk ønsker å bosette seg i eller rundt de større byene

Gjennomsnittlig 73 prosent av innflytterne har ikke vokst opp i kommunen de flytter til.

Betydning av pågående infrastrukturprosjekter

Pågående forbedringer i infrastruktur, som ny jernbane og utbedringer av europavei, riksveier og fylkesveier vil redusere pendlingskostnader og pendletid. Dette drøftes noe i rapporten og bidrar til spørsmål som: Kan man lokke aktive mennesker i Oslo-området som vil ha nærhet til naturen til å flytte til regionen, mens de jobber i Oslo?

 

Innflyttere til Stange

Bente Marita Hov tok med seg mann og barn og flyttet hjem til Stange i 2017;

Etter flere år i Oslo, og de siste åtte årene på Nesoddtangen, valgte vi å flytte til Ottestad av flere grunner.

Vi ønsket å bruke mindre tid på reise til og fra jobb, bo nærmere familie og få mer plass. Vi ønsket oss et rolig, trygt og godt nærmiljø, og mer tid i hverdagen. Vi har fått kort vei til barnehage og skole, og kan sykle til jobb på 10 minutter. 

Mer informasjon

Mer informasjon om rapporten og bakgrunnen for arbeidet fåes også hos deltakerne  i prosjektgruppa for arbeidet. Disse er:

 • Elverum kommune: Aasmund Hagen – Tlf. : 97 07 76 08.
 • Løten kommune: Anne Gry Villumstad – Tlf.: 92 05 03 27.
 • Hamar kommune: Torleif B. Jensen – Tlf.: 90 96 58 45.
 • Stange kommune: Ingeborg Storbæk – Tlf.: 62 56 21 59.
 • Ringsaker kommune: Ole Roger Strandbakke – Tlf.: 91 76 11 49.
 • Hedmark fylkeskommune: Hans Ove Hjelsvold – Tlf.: 97 74 71 88.