Vedtakene kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag. (14. juli 2018)

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på kommunens PlanDialog