Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra kunngjøringen (12.01.2018)

Plandokumenter kan lastes ned fra PlanDialog