Frode HauganStange kommune avsluttet regnskapsåret 2018 med et overskudd (mindreforbruk) på 31,9 millioner kroner. Netto driftsresultat for regnskapsåret 2018 utgjorde 14,2 millioner kroner, hvilket er en betydelig reduksjon fra 2017. Kommunesektoren vurderes økonomisk ved størrelsen på netto driftsresultat, dvs. resultat før bruk og avsetninger til fond er foretatt. 

Stødig økonomistyring

God økonomisk kontroll, lavere pensjonsutgifter enn antatt, og måteholden bruk av avsatte reserver har bidratt til at også 2018 kan avsluttes med et positivt resultat.

-    Vi er godt fornøyd med disse tallene, sier fungerende rådmann Frode Haugan, og understreker at vi er på tur inn i en normal situasjon når det gjelder skatteinngang. - Til sammenligning med de seneste årene, ser vi derfor at resultatet for 2018 vil bli lavere enn det har vært. 

Kommunens inntekts- og formueskatt er godskrevet med 18,1 mill. kroner mer enn forutsatt i budsjettet, mens eiendomsskatten viser en inntekt som er ca. 0,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Tilskuddet for ressurskrevende tjenester er anslått å bli hele 16,5 mill. kroner lavere enn forutsatt i budsjettet. Dette skyldes at premissene for beregningen av tilskuddet er endret etter årets utløp.

Kommunen har planer om flere investeringsprosjekter som kommer innbyggerne til gode. 
-    Med de planene som foreligger er viktig at det er et overskudd i kommunen, fortsetter Haugan. - Vi trenger å spare til investeringsprosjektene som ligger fremover i tid. Slike prosjekter medfører store egenandeler for kommunene. 
 

Vekst og utvikling

Befolkningsveksten i Stange ligger godt over landsgjennomsnittet, og det er spennende tider for næringsutvikling. Stange er godt synlig i regionen, og har utvidet sitt kulturtilbud. 

Målet er at vi hele tiden tilbyr gode tjenester til innbyggerne. Innovative løsninger og nytenkning står sentralt. I 2018 innførte Stange en omfattende bruk av digital teknologi i skolen. Elever og lærere får tildelt og opplæring i bruk av nettbrett, noe som gir lærere nye muligheter for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Elevene i Stangeskolen skal få mulighet til å være mer aktive og kreative, samtidig som de tilegner seg nye måter å lære på.

Det økte fokuset på og resultatene innenfor digitalisering, gir også et økt behov for tilgang til bredbånd. I løpet av de siste årene har dekningen i kommunen blitt betydelig bedre, på tross av at det stadig er en utfordring å få tilstrekkelig tilgang i mindre tettbebygde strøk. I 2018 undertegnet Stange kommune avtale med Eidsiva Bredbånd, som kan gi inntil 1000 nye husstander i Stange bredbånd. Videre fikk kommunen, i 2018, tildelt 1,8 millioner kroner fra Hedmark fylkeskommune til utbygging i området Amundrud-Haraset i Vallset.

Langsiktige samarbeid gir resultater

I 2018 ble Stange, som eneste kommune i Hedmark, og som en av sju kommuner nasjonalt, nominert til IMDis Bosettings- og integreringspris. Gjennom flere års arbeid har det blitt etablert svært gode samarbeid med næringslivet i kommunen, og vi har fått et godt nettverk blant arbeidsgivere. Kommunen tilbyr arbeidsrettet norskopplæring i kombinasjon med praksis i bedrift, med tett oppfølging fra opplæringsstedet.