Analyser viser at det ikke er giftstoffer i badevannet i Mjøsa. Stange kommune har sendt prøver til både Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk veterinærinstitutt, og alle prøver viser samme resultat.

Man kan imidlertid få allergiske reaksjoner av å bade i vann med stor oppblomstring av cyanobakterier - uavhengig av om cyanobakteriene produserer giftstoffer eller ikke. NIVA og Vassdragsforbundet for Mjøsa anbefaler derfor fortsatt at man unngår å bade der det er stor ansamling av blågrønnalger.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har analysert for tre typer av cyanotoksiner; microcystin, anatoksin-a og saxitoksin. Ingen av disse toksinene ble påvist i prøvene fra Mjøsa, og dette betyr at den cyanobakterietypen som nå danner oppblomstringer i Mjøsa, ikke er giftproduserende.  

Kommunen følger med utviklingen i Mjøsa
Årsaken til oppblomstringen er sammensatt og sannsynligvis en kombinasjon av varmt vann, gode lysforhold, samt kraftig nedbør, som gir økt avrenning av næringssalter (særlig fosfor, men også nitrogen) fra jordbruksarealene rundt Mjøsa og fra evt. overløp av kloakk pga de store nedbørsmengdene.

Stange kommune følger utviklingen i Mjøsa fortløpende.

Etter kloakkutslipp i Østre Toten sist vinter har NIVA overvåket vannkvaliteten i Totenvika, og det er  ikke funnet noen tegn til økt konsentrasjon av næringssalter i de øvre 10 meterne av vannet der i perioden april-juni.

Drikkevannet ikke påvirket
Funnet av blågrønnalger har uansett ikke påvirket drikkevannet, som tas fra 140 meters dyp. 

Hva er blågrønnalger?
Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Disse finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet.

Cyanobakteriene kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer, og kontakt med disse toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger. Har man badet i grønt vann, er det uansett lurt å dusje seg selv så snart som mulig og vaske badetøyet. Dyr bør uansett ikke drikke grumsete vann, de skal ha rent drikkevann.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet denne brosjyren om blågrønnalger