Omstillingsåret 2020 

I kommende økonomiplanperiode er det i rådmannens forslag stort fokus på omstilling gjennom strukturelle endringer og optimalisering av driften for å oppnå økonomisk bærekraft. Rådmannen ser det som nødvendig at arbeidet med å gjennomgå dagens strukturer og organisering starter opp tidlig i 2020. I dette arbeidet er det viktig å legge opp til gode, involverende prosesser. 
Kaija Eide DrønenI rådmannens forslag er det allerede fra 2020 foreslått strukturelle endringer innenfor virksomheten Tilrettelagte tjenester (TT) 
Det er i tillegg foreslått flere konkrete innsparingstiltak og det gjøres tilpasninger i tjenestetilbudet.
Rådmannen foreslår å ta ut tilskudd til ulike tiltak utenfor kommunen. Innbyggere som ved det mister sitt eksterne tilbud, vil kunne få dette ivaretatt gjennom kommunens eget tjenestetilbud i fortsettelsen. 
Det er foreslått å øke eiendomsskatten med 1 promille slik at satsen i 2020 blir 4,9 promille. Fra 2021 er det lagt inn en reduksjon med 0,9 promille, da statlige føringer tilsier at satsen fra 2021 maksimalt kan settes til 4 promille. 
Det er videre lagt til grunn at det må brukes av kommunens disposisjonsfond i hele perioden, parallelt med at det tas ut effekt av omstillingstiltak.

Krevende arbeid

Kommunens viktigste oppgaver er å sikre gode tjenester og følge opp kommuneplanens mål og satsingsområder.
Arbeidet med å balansere utgifts- og inntektssiden i budsjettet har vært krevende, men Stange kommune viderefører et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Utfordringen med å legge fram et budsjett i balanse skyldes særlig at det er liten reel vekst i kommunens frie inntekter, samtidig som utgiftsveksten øker vesentlig mer. Dette gjelder særlig innenfor helse og omsorg. I tillegg har kommunen allerede et aktivitetsnivå som går ut over eksisterende økonomiske rammer. 

Satsinger i økonomiplanperioden

Rådmannen vil særlig peke på noen sentrale investeringer om ligger inne i investeringsbudsjettet. Det planlegges bygging av svømmehall i Ottestad og det arbeides med etablering av omsorgsboliger i Stangebyen. Hedmarken interkommunale legevakt er planlagt flyttet til Åkershagan.  Forprosjektet forventes ferdig og presentert for de respektive kommuner på nyåret og byggeprosjektet er forventet igangsatt innen utgangen 2020. Det er avsatt midler for å ferdigstille mulighetsstudie for videre utvidelse av Hoberg skole og forprosjektet knyttet til nye Stange ungdomsskole skal gjennomføres i 2020. Åkersvika hageby er også et stort og viktig prosjekt for kommunen. 
 

Klikk her for å se rådmannens budsjettforslag