Nils Røhne. Foto HA-tv(Se HA-tv sin direktesending helt nederst i saken)

Stange kommune arbeider kontinuerlig med ulike tiltak for å hindre smitte og dempe virkningene av utbruddet av Covid-19. Vårt lokale næringsliv er hardt presset, og det er derfor viktig å sette inn noen tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Kommunene i Norge står overfor en situasjon der merutgiftene foreløpig er anslått til ca 20 milliarder kroner ifølge Kommunenes sentralforbund. Dette betyr vesentlige reduserte inntekter til kommunen, dersom Staten ikke kompenserer inntektstap og merutgifter fullt ut. Det har i dag tidlig kommet en tredje krisepakke på 5 milliarder som skal gå til kommuner og fylkeskommuner. Vi har pr nå ikke oversikt over detaljene.

Stange kommune vil uansett støtte næringslivet med de virkemidler kommunen rår over. Vi vil fortløpende jobbe med å lete etter og iverksette tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Vi arbeider også tett sammen med våre nabokommuner i Hamarregionen.

Kort betalingstid på regninger og utsetter frist for eiendomsskatt

Tiltak vi vil gjøre umiddelbart er å sørge for at kommunen betaler sine regninger til næringslivet raskest mulig, og ikke venter til forfallsdato. Arbeidet med dette er i gang.

Vi vil også utsette betalingsfristene på eiendomsskatt til næringseiendommer. Dette gjør at bedrifter med egne eiendommer får bedret sin likviditet på kort sikt. Betaling for 1. termin utsettes til 31. august, og andre termin til 15. desember. Stange kommune forutsetter at utleiere deler denne utsettelsen med sine leietakere. Det er 314 registrerte næringseiendommer i Stange.

FHedmarken helseberedskapssenteretramskynder investeringsprosjekter

Stange kommunes eiendomsavdeling har i størrelsesorden 25 aktive investeringsprosjekter i forskjellige faser. Vårt hovedfokus er å holde disse prosjektene i gang i nåværende situasjon, samt å vurdere om andre prosjekt kan framskyndes. et er igangsatt nye prosjekter for nærmere 105 millioner kroner så langt i år.

I tillegg kommer nye prosjekteringsoppdrag i størrelsesorden 10 millioner kroner i 2020. Pågående prosjekter som det er viktig ikke stanser opp, men tvert imot gjennomføres er blant annet; Ottestad svømmehall og Hedmarken helseberedskapssenter, hvor forprosjektet er vedtatt. Forprosjektet til nye Stange ungdomsskole skal etter planen behandles medio 2020. Disse har til sammen en investeringsramme på over 500 millioner.

Hedmarken helseberedskapssenter kan startes opp i 2020, om beslutning om oppstart tas i de samarbeidene kommunene og fylkeskommunen i tråd med oppsatt framdriftsplan.

Det er vedtatt vedlikeholdsoppgaver innen eiendom for 20 millioner kroner og pågående prosjekter for over 30 millioner kroner på veg og vann/avløp i 2020. Dette sikrer aktivitet det private næringsliv i kommunen og regionen.

I 2021 ligger det i økonomiplanen planlagt vedlikehold innen eiendom for 10 millioner kroner og 11 millioner kroner på veg, vann og avløp. Dette kan i noen grad kan forseres. Formannskapet har i dag bedt rådmannen om å legge fram en sak der økonomiplanen justeres med utgangspunkt i disse 21 millionene.

Under forutsetning av ytterligere fylkeskommunale og statlige pakker så har Stange kommune flere prosjekter som kan iverksettes i tråd med politisk vedtatte prioriteringer.

Næringsfondet

Næringsrådet i Stange deler hvert år ut midler til etableringer eller utvidelser av næringsvirksomheter. Dette gis i form av støtte til investeringer som skal foretas eller er nylig gjennomført. Søknadsfristen er 30. april. Retningslinjer for næringsstøtten vil nå diskuteres i næringsrådet. Formannskapet har i dag gitt sin tilslutning til at det legges fram en hastesak i kommunestyret 1. april om å utvidet næringsfondets ramme.

Kultur

Kommunen ønsker også å støtte opp under lokal kultur og idrett. Kommunal driftsstøtte vil bli opprettholdt. Gjennom dialog med aktører innen kultur og idrett vil det arbeides videre med å kartlegge ytterligere økonomiske utfordringer. Det vil bli lagt fram en egen sak for Formannskapet om dette.

Dobbeltspor Kleverud-Åkersvika

Stange kommune har stort fokus på å sikre fremdriften av bygging av dobbeltspor på strekningen Kleverud - Åkersvika. Kleverud – Sørli er planavklart og Stortinget har i Statsbudsjettet i praksis gjort en investeringsbeslutning. Detaljreguleringen for Sørli – Åkersvika er nå helt i sluttfasen, slik at det kan legges til rette for å starte opp prosjektet hurtigst mulig, og også her har Stortinget satt sluttdato til 2026. Bane NOR og Jernbanedirektoratet har nå foreslått å utsette bygging

Den foreslåtte utsettelsen av dette prosjektet som Bane NOR og Jernbanedirektoratet har kommet med mener vi er uheldig, sier ordfører Nils Røhne. I motsetning til mange andre samferdselsprosjekter som nå foreslås gjennomført, er omtalt prosjekt kommet så langt i planleggingen at en oppstart er nært forestående.  Det er vanskelig å forstå, gitt de store økonomiske ringvirkninger på kort og lengre sikt for hele Innlandet at dette, i nåværende situasjon, settes på vent, sier Røhne.

Handle lokalt

Vi oppfordrer alle innbyggere og næringsliv i Stange om å benytte seg av de varer og tjenester som tilbys lokalt. Har man økonomisk mulighet til å gjennomføre investeringer, er det et godt og nødvendig tidspunkt å foreta dette nå.

Stange kommune fortsetter å jobbe med ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen overfor både næringsliv og innbyggere. Tiltakspakkene kan fortløpende endre seg gitt utviklingen av Covid-19.

HA-TV sendte direkte fra pressekonferanse.