Det er utarbeidet en nasjonal veileder for frisørvirksomhet, kroppspleie med flere.

Gå til veilederen for frisører med flere og se hvem det gjelder for og hvilke krav som stilles.

MostphotosArbeidsgivers forpliktelser

Krav i denne veilederen må følges og det er arbeidsgiver som må foreta risikovurdering av farer og problemer som kan oppstå som følge av koronaviruset. Arbeidsgiver skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten kan evt kontaktes ved behov for bistand i arbeidet.

Det er leder for virksomheten har ansvar for at arbeidsplassen oppfyller kravene samt at alle ansatte er kjent med og følger smitteverntiltakene.

Lokale presiseringer

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen ønsker å anbefale følgende som et tillegg til veilederen:

  • Begrens dialog til før og etter behandlingen så langt det lar seg gjøre. Det er viktig å holde avstand til hverandre under samtalen, slik at ikke spyttdråper ufrivillig kommer over på motparten.
  • I veilederen står det at man ikke verken skal møte som  kunde eller ansatt på jobb hvis man har feber eller tegn på luftveisinfeksjon. Vi anbefaler i tillegg at man ikke møter hvis man har nyoppståtte magesmerter, har nylig tap av smakssans eller luktesans, eller hvis man av andre grunner ikke føler seg helt frisk.