Nordahlvegen 36Kunngjøring 5. juni 2020

Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på Planregister

Planen kan også sees i kartløsning