Kommunestyret har i møte den 17.06.2020, i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, vedtatt områdeplan for Stangebyen, sak 44/20. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Områdeplan for Stangebyen skal ifølge vedtatt planprogram bidra til å styrke sentrumskvalitetene i Stange og legge til rette for et sentrum som ivaretar alle brukere. Viktige kulturminner og kulturmiljøer skal bevares, byrom, gater og plasser skal utvikles som arenaer for byliv. Knutepunktsfunksjonene rundt Stange stasjon skal styrkes. Eksisterende og ny grønnstruktur skal utvikles slik at den kan fungere som en del av et fotgjengervennlig transportnett gjennom tettstedet til viktige målpunkter.

Plandokumentene

Klageadgang etter plan- og bygnings loven § 1-9 og § 12-12:

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresser. Eventuell klage må sendes til Stange kommune innen 3 uker fra kunngjøringsdato (27. juni 2020)

Innløsning og erstatning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven §15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt fram senest 3 år etter at områdeplanen er kunngjort.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til: post@stange.kommune.no eller post til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange.