På grunn av en inkurie ble feil plankart lagt ved til kommunestyrets behandling av detaljreguleringsplan for Claus Bendekes veg 32. Plansjefen har derfor med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-14, den 19.06.2020, foretatt en mindre endring, slik at støyskjermer og støysoner nå fremgår av plankartet til detaljreguleringsplan for Claus Bendekes veg 32.  

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra kunngjøringsdato (27. juni 2020).

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på PlanDiaglog.