Gang og sykkelveg - Tangenvegen

Planid 324 , sak 113/20

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvegløsning langs fylkesveg 222 (Tangenvegen), som er en forlengelse av gang-og sykkelvegen fra Stangebyen ut til Solheimkrysset. 
Det vil sikres skoleveger og bedre trafikksikkerhet for alle myke trafikanter. Samtidig skal det anlegges tosidig bussholdeplass ved Solheimkrysset.

Plandokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling er tilgjengelige her (se sak PS0113/20 – Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 222 - Tangenvegen)

Her kan du se planen i vår plandialog

Klageadgang etter plan- og bygnings loven § 1-9 og § 12-12:
Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresser. Eventuell klage må sendes til Stange kommune innen 3 uker fra mottatt av underretningen.

Innløsning og erstatning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven §15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt fram senest 3 år etter at områdeplanen er kunngjort. (10.12.2020)