Planområdet er på ca. 5,2 dekar og grenser inntil Claus Bendekes veg mot øst og mot Bjørkvegen mot vest. Planområdet utgjøres vesentligst av gnr. 6 bnr. 5, samt mindre del av gnr/bnr 6/22, 7/1 og 410/19 (del av Claus Bendekes veg).

Claus Bendekesveg 21Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger i form av leilighetsbygg opp til 4 etasjer med felles uteoppholdsarealer og underliggende parkering. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål og grønnstruktur. I kommunedelplan for Ottestad og i reguleringsplan for fylkesveg 222 Bekkelaget – Sandvikavegen er eiendommen disponert til boligformål. Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Avgrensning og beliggenhet er vist i kartutsnittet.

I henhold til pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området mellom tiltakshaver og Stange kommune.

Frist for å komme med merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid er normalt 3-4 uker, men da varslingsperioden sammenfaller med jul og nyttår, utvides fristen til 22.01.2021.

Eventuelle merknader og uttalelser til varslet om oppstart av planarbeid kan sendes til:

PLAN1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller pr. e-post til rag@p1.no.

Send gjerne kopi til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, eller epost: post@stange.kommune.no.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til PLAN1 AS v/Ragnhild Storstein, tlf. 95 92 00 27.

Varslingen kan også ses i vår plandiaog