Dette har medført at det er brukt 45,7 millioner kroner mindre av disposisjonsfond enn vedtatt, og gir Stange kommune et negativt netto driftsresultat på 1,8 millioner kroner for 2020. Dette tilsvarer en resultatgrad på -0,1 % (netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter).


–    Stange kommunes økonomiske resultat for 2020 ble meget godt. 2020 har vært et krevende år. I tillegg til ordinære drift har vi håndtert en omfattende pandemi. Vi har klart å løse utfordringene på en god måte, samtidig som vi leverer et økonomisk resultat som er langt bedre enn tidligere forventet. Virksomhetene har utvist god økonomistyring, som også har bidratt til et godt resultat. Dette er svært gledelig, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen i Stange kommune. 

Uløste økonomiske utfordringer

Årsakene til regnskapsresultatet for 2020 er sammensatt. At resultatet ble mye bedre enn budsjettert, skyldes i stor grad faktorer kommunen ikke kan påvirke selv.  Dette gjelder i hovedsak:

  • lavere pensjonskostnader enn budsjettert
  • lavere lønnsoppgjør enn budsjettert
  • merinntekter i skatt og rammetilskudd
  • merinntekter som følge av eierandel og mindreforbruk i interkommunale samarbeid

Disse faktorene gjelder bare for året 2020, og kan ikke legges til grunn ved framskriving av økonomiplan for kommende år. 
–    Omstillingsarbeidet som er satt i gang er derfor fortsatt høyst nødvendig for å omstille driften på en måte som gir varige endringer, sier Eide Drønen. 

Covid-19 pandemien

I ti av årets tolv måneder ble det arbeidet iherdig med håndtering av pandemien, dette har påvirket kommunens aktivitetsnivå og dreid fokus og ressursbruk. 
–    Kommunen har holdt oppe mye av driften og tjenestetilbudet i pandemien. Utfordringene har i stor grad blitt løst gjennom å omdisponere egne ressurser til arbeidsoppgaver knyttet til pandemien. Samtidig har flere planlagte oppgaver blitt lagt til side. Det er lagt ned et enestående arbeid over lang tid. Mange har stått i en svært krevende arbeidssituasjon gjennom mesteparten av året, men det har også fått frem det beste hos medarbeiderne. Organisasjonen har vist omstillings- og handlingsevne i praksis. Det er all grunn til å gi honnør til ansatte og ledere for at de i en vanskelig og uforutsigbar situasjon har tatt ansvar og klart å styre økonomien, sier Eide Drønen.

Stange kommune har fått kompensert deler av ekstrakostnadene knyttet til pandemien. Stange kommune er en av kommunene som deltar i en større utredning i regi av KS, kommunesektorens organisasjon, hvor de analyserer kommunesektorens utgiftsside knyttet til covid-19 pandemien. Dette arbeidet vil ferdigstilles ila våren, derfor er det ikke mulig å gi det hele bildet av de økonomiske konsekvenser pandemien har medført.

Regnskapet er ikke revidert og det kan komme endringer. Kommunedirektøren er nå i gang med å utarbeide årsrapporten for 2020. Der kommer det grundigere analyser av den økonomiske situasjonen, resultatene som ble oppnådd i fjor samt nøkkeltall for driften.

Kommunedirektør Kaija Eide Drønen