Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens kartløsning; https://www.arealplaner.no/stange3413/arealplaner/261

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 6 uker (utvidet med 3 uker på grunn av sommerferie). Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (8. juli) jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.