Ordfører, kommunedirektør og kommunalsjef i Stange kommune var invitert til lanseringen av prosjektet, sammen med formannskapet, og gruppelederne for partiene som ikke er representert i formannskapet.  

– Det er et ambisiøst, nytenkende og svært spennende utbyggingsprosjekt som nå planlegges på Tangen, og det er gledelig å se at eksterne aktører har oppdaget potensialet og mulighetene som ligger i dette området sør i kommunen vår, sier ordfører Nils A. Røhne.
 
Boligprosjektet satser på miljøvennlig og smart teknologi, med nærhet til offentlige transportlinjer i et unikt naturlandskap tett på Mjøsa. Utbyggerne er tydelige på at de ønsker å bygge for fremtiden, og at nærhet til de store tettstedene sørover og nordover med jernbanen i sentrum gjør Tangen til et spennende sted for å planlegge boligutbygging. 

Illustrasjonsfoto Mjøstangen asas arkitektur 
Illustrasjonsfoto Mjøstangen: asas arkitektur


Kommunedirektør Kaija Eide Drønen ser svært positivt på samarbeidet fremover. – Vi har en god dialog med utbyggerne og har stor tro på at prosjektet deres skal bidra til en ønsket utvikling på Tangen. De har presentert et spennende konsept som er sammenfallende med kommunens satsingsområder og verdier. 

 
Legger til rette for utvikling

Kommunalsjef for samfunnsutvikling Frode Haugan understreker at kommunens rolle først og fremst er å tilrettelegge for at grunneiere og utbyggere ønsker å utvikle området og bygge boliger. Over lang tid har kommunen tilrettelagt for utvikling på Tangen. – Nå er anleggsvegen til nytt dobbeltspor bygd, det er hogd ut trase for jernbanen og det er bygd ny, flott gangbru over Vikselva ved skolen. Dette viser at realisering av planer er i gang, sier Haugan.
 
– Vi tror at dette prosjektet vil bidra til vekst og utvikling for Tangen og for kommunen som helhet, sier Røhne. 
 
Ordfører Nils A. Røhne har selv vært en viktig pådriver for utviklingen på Tangen. Etter mange og lange forhandlinger, ble det til slutt bestemt at Tangen fikk beholde sin jernbanestasjon. Dette har vært særdeles viktig for å utnytte potensialene som ligger på Tangen. Med jernbanestasjon ligger det også en forventning om utvikling.

– Det er derfor svært gledelig at vi nå ser starten på en større utbygging på Tangen, helt i tråd med BaneNor og kommunens planer, sier Røhne.