I  juni ble utredningen om fremtidig skole- og barnehagestruktur sendt til høringsinstanser i kommunen. Høringsfristen var 15.september og kommunen har mottatt en rekke høringsinnspill fra ulike instanser. 

Høringsbrev samt høringsinnspill som har kommet inn finner du her

Et par høringsinnspill har kommet etter fristen. De det gjelder har vært i direkte kontakt med administrasjonen i kommunen. Det er også slik at en av høringsinstansene har sendt inn feil dokument som sitt høringsinnspill. Dette er korrigert og korrekt innspill fra høringsinstansen er lagt inn på kommunens nettsider. 

Digitale orienteringsmøter

I løpet av høringsperioden har kommunens administrasjon holdt to digitale orienteringsmøter, ett for politikere og ett åpent for alle innbyggere. 

Opptak fra orienteringsmøtet med innbyggerne og svar på spørsmål finner du her. 

Administrasjon har i tillegg vært tilgjengelig for deltakelse på lokale orienteringsmøter for å kunne svare på eventuelle spørsmål knyttet til utredningen. I forbindelse med det, deltok administrasjonen på et folkemøte i Vallset. 

Prosessen videre

Det er et krav om at saken skal være forsvarlig utredet før avgjørelse blir tatt. I en sak om skole- og barnehagestruktur betyr dette at kommunestyret skal ha god kjennskap til synspunktene til dem som eventuelt blir rammet av en sammenslåing.

Etter at høringsfristen nå er ute, vil kommunedirektøren fremme sak med innstilling til framtidig skole- og barnehagestruktur. Saken skal behandles først i driftsutvalget, deretter i formannskapet og ferdigbehandles i kommunestyret. Den politiske behandlingen starter i driftsutvalget den 6.oktober.